Birou Buget

 

 

Biroul Buget este condus de un şef de birou, subordonat din punct de vedere administrativ Serviciului Buget şi Control de Gestiune.

 Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Biroului Buget sunt:

a)      Organizarea evidenţei execuţiei bugetare pe surse de finanţare, conform prevederilor legale, proceduri interne, metodologii, contracte de finanţare etc.;

b)     Întocmirea situaţiilor necesare planificării, urmăririi, raportării, execuţiilor bugetare periodice;

c)      Transmiterea execuţiilor bugetare către toate structurile pentru respectarea încadrării în creditele bugetare planificate;

d)     Urmăreşte lunar execuţia bugetului de venituri și cheltuieli la toate capitolele de cheltuieli: salarii, deplasări, materiale, investiţii etc.;

e)      Elaborează propuneri de bugete de venituri şi cheltuieli previzionate pentru facultăţi/structuri şi le comunică acestora;

f)       Elaborează lunar execuţia veniturilor şi cheltuielilor pe facultăţi/structuri şi le comunică acestora;

g)      Elaborează situaţii statistice, raportări necesare pentru încheierea contractului instituţional de finanţare bugetară;

h)      Elaborarea diverselor situaţii statistice bugetare solicitate de conducerea universităţii, MEN, alte instituţii etc.;

i)        Organizează şi conduce evidenţa, actualizarea şi raportarea angajamentelor legale şi bugetare;

j)        Întocmeşte proiecte de angajamente legale, bugete previzionale şi elaborează propuneri de modificare a acestora;

k)     Asigură informaţiile necesare întocmirii „situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului” şi a rapoartelor explicative privind toate informaţiile referitoare la angajamentele efectuate în cursul exerciţiului bugetar;

l)        Organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

m)    Urmăreşte permanent şi operativ concordanţa fondurilor bugetare şi plăţile efectuate din aceste fonduri pe surse de finanţare;

n)      Întocmeşte operativ raportările, situaţiile solicitate privind activitatea repartizată.

o)      Acordă viză de control financiar preventiv propriu.