Serviciul financiar

 

  Serviciul Financiar este condus de un şef de serviciu, subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Economice;

 Serviciul Financiar are în principal următoarele atribuţii:

a) efectuarea operațiunilor de încasări și plăți prin casierie și virament bancar;

 b) întocmirea și verificarea deconturilor, elaborarea documentelor de plată/ încasare pentru drepturile ce revin titularilor de deconturi;

c) asigurarea legăturii universității cu unitățile Trezoreriei statului și cu instituțiile bancare, urmărirea cu maximă operativitate a operațiunilor și fluxurilor financiare derulate;

d) intocmirea documentației pentru obținerea certificatului de atestare fiscală și cazier fiscal de la Administrația Financiară privind obligațiile către bugetele statului;

e) organizarea, funcționarea și controlul casieriei universității;

f) asigurarea gestiunii conturilor bancare deschise la Trezoreria statului și la bănci comerciale;

g) facturarea livrărilor de bunuri și servicii la nivelul universității;

 h) organizarea, coordonarea și controlul activității de analiză a clienților pe surse de finanțare, corespondența cu clienții universității și predarea trimestrial, către 53 SJCA, a situației clienților restanți pentru demararea procedurii de recuperare a debitelor;

i) exercitarea altor atribuții stabilite pe linie ierarhică, în conformitate cu normele legale în vigoare, regulamentele, metodologiile și procedurile interne de lucru.

    Serviciul financiar este condus:  Ec. Nicoleta Mădălina VARDOHLIP
                                                                 tel:021/3191900/01 int.442
                                                                e-mail: madalina.vardohlip@ase.ro