Biroul Plăţi

Taxe şi tarife universitare 2014

Biroul Plăţi este condus de un şef de birou, subordonat din punct de vedere administrativ Serviciului Financiar.

 Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Biroului Plăţi sunt:

a)      Desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiare a universităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

b)     Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie şi prin virament;

c)      Întocmirea corecta a documentelor financiare: Ordin de Plata, Dispoziție de încasare/plata, Dispoziție de Transfer (Plata) valutar, Deconturi în lei/valuta, Cecul în numerar;

d)     Efectuarea plăţilor pe toate sursele de activitate,  pe articole şi alineate bugetare, ţinând cont de disponibilităţile existente pentru fiecare activitate;

e)      Emiterea ordinele de plată pe baza documentelor înaintate de către compartimentele de specialitate, după verificarea aprobării ordonatorului de credite;

f)       Urmărirea operaţiunilor de plăţi până la finalizarea lor şi răspunde de corectitudinea întocmirii ordinelor de plata;

g)      Asigurarea încasărilor şi plăţilor de fonduri băneşti prin casierie, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite;

h)      Verificarea şi prelucrarea zilnică a extraselor de cont în lei şi valută pentru toate activităţile ASE;

i)        Verificarea zilnică a raportului de casă, inventarierea soldului casei;

j)       Întocmirea CEC-urilor pentru ridicări de numerar din trezorerie (salarii, deplasări, materiale etc.);

k)     Întocmirea si verificarea deconturilor pentru deplasări interne şi externe, elaborarea documentelor de plata/încasare pentru drepturile ce revin titularilor de deconturi;

l)        Asigurarea legăturii instituţiei cu unităţile de trezorerie a statului, urmăreşte cu maximă operativitate operaţiunile şi fluxurile financiare care se derulează prin aceste unităţi;

m)    Întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu trezoreria;

n)      Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de atestare fiscala şi cazier fiscal de la Administraţia Financiara privind obligaţiile către Bugetele de Stat.

o)     Respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale;