Biroul contabilitate financiară

Activitatea principala a Biroului Contabilitate Financiara este de inregistrare în ordine cronologică şi sistematică a tuturor operatiunilor, pe surse de finanţare şi în strictă concordanţă cu prevederile legale.

Biroul Contabilitate Financiară este condus de un șef de birou, subordonat din punct de vedere administrativ Serviciului Contabilitate.

Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale personalului din cadrul Biroului Contabilitate Financiară sunt:

 • Întocmirea de situaţii cost/venit pentru analiza rezultatelor;
 • Urmăreşte asigurarea evidenţei debitorilor, creditorilor, furnizorilor, clienților pe surse de finanțare;
 • Ţine evidenţa fondurilor băneşti primite de la bugetul de stat pe capitole (finanţarea de bază şi finanţarea complementară).
 • Centralizarea lunară a informaţiilor financiar-contabile în balanţa cumulată la nivel ASE;
 • Efectuarea şi urmărirea execuţiei cheltuielilor pe surse de finanţare, respectiv pe articole şi alineate bugetare;
 • Efectuarea şi urmărirea execuţiei veniturilor pe surse de finanţare şi urmărirea încadrării acestora în contractul instituţional,complementar şi bugetele de venituri şi cheltuieli;
 • Întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu trezoreria;
 • Întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare a conturilor sintetice şi analitice, fișelor de cont;
 • Întocmirea şi transmiterea raportărilor lunare către Ministerul Educației Naţionale;
 • Întocmirea şi transmiterea trimestrial, către Ministerul Educaţiei Naţionale, a bilanţului şi anexelor la bilanţ;
 • Întocmirea raportărilor periodice solicitate de ordonatorul de credite, statistică, finanţe, alte instituţii publice.
 • Întocmirea jurnalelor prevăzute de Legea Contabilităţii, Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea Mare;
 • Organizarea evidenţei extracontabile pentru operaţiunile supuse acestui regim de evidenţă, a conturilor în afara bilanţului,conform prevederilor legale;
 • Transmiterea, primirea, prelucrarea confirmărilor de sold la inventarierea conturilor;
 • Păstrarea în arhiva proprie, timp de zece ani, a tuturor registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi timp de 50 de ani a documentelor justificative ce aparţin statelor de salarii;
 • Respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;